1- مرحله اول عضویت در سایت

2- مرحله دوم وارد کردن اطلاعات خود و تایید عضویت

3- جستجو مشاهده کتاب از سایت

4- تکمیل خرید و رفتن به سبد سفارش

5- تکمیل فاکتور و پرداخت آن